Namen upravljanja

Vsaka stavba je sestavljena iz etažne lastnine (stanovanja, poslovni prostori, lokali) in solastnine, ki jo sestavljajo skupno zemljišče, skupni deli stavbe in skupne naprave stavbe. Za solastnino stavbe bo upravnik skrbel tako, da ta ne bo izgubljala svoje realne vrednosti in da bodo posamezni elementi solastnine delovali in obratovali v skladu z njihovim namenom.

slika

Aktualne novice

Aktualne novice..Obvestila stanovalcem. Zaradi transparentosti našega poslovanja našim strankam nudimo storitev iiPortal, s katero želimo lastnikom posredovati čimveč aktualnih podatkov v zvezi s plačili, stanjem rezervnega sklada, pogodbami in ostalo dokumentacijo.

Vsebina upravljanja

Upravljanje vsebuje posle rednega upravljanja in posle, ki presegajo okvir rednega upravljanja. Za posle rednega upravljanja se štejejo zlasti posli obratovanja in vzdrževanja stavbe, določitev in razrešitev upravnika in nadzornega odbora ter oddajanje skupnih delov v najem.
Za posle, ki presegajo okvir rednega upravljanja, se štejejo zlasti spremembe v razmerju med skupnimi in posameznimi deli, posebne omejitve in spreminjanje rabe posameznih in skupnih delov ter izboljšave stavbe.

Iščete zanesljivega upravnika

Ste nezadovoljni s svojim upravnikom? Oddajte povpraševanje, mi pa vas bomo v najkrajšem času kontaktirali.

lorem

Vzdrževanje večstanovanjske stavbe zajema dela in posege, ki se izvajajo na skupnih delih in napravah z namenom, da se ohranijo pogoji za bivanje in da se ohranja vrednost celotnega objekta in posamezne enote. Za vzdrževanje se šteje izvedba vseh del v skladu s predpisi o graditvi objektov ter zagotavljanje delovanja sistemov varstva pred požarom in drugih ukrepov za zaščito in reševanje.
Za vzdrževanje se šteje izvedba vseh del v skladu s predpisi o graditvi objektov ter zagotavljanje delovanja sistemov varstva pred požarom in drugih ukrepov za zaščito in reševanje. Stroški vzdrževanja se delijo izključno po solastniških deležih, saj izhaja ta strošek iz naslova lastnine in ne, tako kot obratovanje, iz naslova dejanske uporabe.
Za zagotavljanje vzdrževanja stavbe sprejmejo etažni lastniki načrt vzdrževanja za časovno obdobje od enega do petih let. V načrtu vzdrževanja etažni lastniki določijo vzdrževalna dela, ki bodo opravljena v določenem obdobju, sredstva, ki so potrebna za izvajanje načrtovanih del in način zagotavljanja denarnih sredstev.
Če etažni lastniki zaradi nezadostne večine ne morejo sprejeti sklepa glede rednega upravljanja, posel pa je nujen za redno vzdrževanje stvari, lahko katerikoli etažni lastnik ali upravnik predlaga, da o izvedbi posla odloča bodisi sodišče v nepravdnem postopku, bodisi pristojni organ stanovanjske inšpekcije.

V rezervni sklad lastniki vplačujejo mesečno, sredstva pa vodi upravnik na posebnem računu, ki je ločen od njegovega poslovnega računa. Sredstva se porabljajo le za poravnavanje stroškov vzdrževanja, potrebnih izboljšav in nujnih vzdrževalnih del ter za odplačevanje posojil, ki so bili najeti v te namene in za zalaganje stroškov izterjave plačil v rezervni sklad. Etažni lastniki nimajo pravice zahtevati povračila sredstev vplačanih v rezervni sklad, niti nimajo pravice zahtevati njegove delitve. Če etažni lastniki ne plačujejo v rezervni sklad, lahko upravnik v imenu in za račun etažnih lastnikov sproži postopek izvršbe. Z denarjem v rezervnem skladu upravlja upravnik. Denar je shranjen na posebnem računu, ki v primeru stečaja upravnika ni del njegove stečajne mase, niti ne morejo nanj poseči upravnikovi upniki. Denar lahko nalaga zgolj v depozite pri bankah, državne obveznice in vrednostne papirje centralne banke.

Najnižja višina prispevka, ki ga mora plačevati posamezni etažni lastnik v rezervni sklad, je določena na osnovi površine posameznega lastniškega dela (stanovanja), starosti nepremičnine in rekonstrukcije nepremičnine. Starost nepremičnine se ugotavlja enkrat letno. Glede na starost se nepremičnine uvrščajo v 4 starostne razrede, ki so podlaga za izračun višine prispevka v rezervni sklad. V prvem razredu so nepremičnine do vključno 10. leta starosti, v drugem od 11. leta do vključno 30. leta, v tretjem od 31. leta do vključno 60. Leta, v četrtem razredu so nepremičnine starejše od 60. let. Če je bila na nepremičnini opravljena celovita rekonstrukcija, se šteje, da je starost nepremičnine v prvem letu po rekonstrukciji 5 let. Če je bila izvedena delna rekonstrukcija, se šteje, da je starost nepremičnine v prvem letu po rekonstrukciji 20 let. Za nepremičnine, ki so v prvem starostnem razredu (do vključno 10 let starosti) prispevka v rezervni sklad ni treba plačevati. Za nepremičnine v drugem starostnem razredu je najnižji prispevek 0,20 €/m2, v tretjem 0,25 €/m2 in v četrtem 0,30 €/m2 mesečno.

Energetsko učinkovita prenova predstavlja celovit pristop, s katerim dosežemo vsaj 30 % zmanjšanje rabe energije glede na izhodiščno stanje. Tak cilj lahko dosežemo, če pri načrtovanju prenove, izvedbi del in v fazi uporabe upoštevamo naslednje korake: 1. Ovoj stavbe z dodatno toplotno izolacijo (TI) izveden brez toplotnih mostov, in čim bolj zrakotesen, 2. Vgradimo sodobne ogrevalne in prezračevalne sisteme z vračanjem toplote odtočnega zraka, ki za svoje delovanje potrebuje čim manj električne energije. 3. Če namestimo nizko-energijska okna z dobrimi lastnostmi za prepuščanje dnevne svetlobe, ki hkrati omogočajo senčenje v poletnih mesecih in preprečujejo pregrevanje prostorov. 4. Sončna energija za pripravo sanitarne tople vode lahko zmanjša rabo energije za pripravo tople vode za 50 %. 5. Namestitev fotovoltaičnih (PV) modulov za proizvodnjo električne energije, kar vpliva na energijsko bilanco stavbe. 6. Primerna izbira energenta – alternativni viri in sistemi, kjer je to izvedljivo. 7. Pasivno hlajenje stavb.

Pomen posameznih segmentom pri energetsko učinkoviti zasnovi oz. prenovi Zgornja slika prikazuje hierarhični odnos posameznih segmentov oz. delov energetsko učinkovite prenove. Pri vsem tem ima zalo veliko vpliv kakovost izvedbe posameznih delov in vzdrževanje sistemov, ki so vezani na učinkovito rabo energije v objektu.

IZKUŠNJE REFERENCE

  • lorem
  • lorem
  • lorem

NAŠE STRANKE

PRIJAVA iiPortal

HITRI KONTAKT

SZ Smreka d.o.o.
Tel: 02/4216200; Fax: 02/4216201

GSM: 051 682 790 (dežurna telefonska številka)


Uradne ure:
Po telefonu : ponedeljek-petek od 8.00 do 13.00
Na sedežu podjetja: torek, sreda, četrtek 8.00 do 13.00

Email: sz.smreka@siol.net; smreka.sz@siol.net

Pomoč

Prednosti novega portala:
- enostavnejša uporaba portala in bolj prijazna za uporabnike,
- drugačna podatkovna baza (drugi tip baze),
- mnogo hitrejše delovanje (po testiranjih delujejo vse opcije mnogo hitreje, prikaz večjih razdelilnikov tudi do 300 krat hitreje),
- modernejša oblika, bolj prilagojena tudi uporabi na tabličnih računalnikih.

TRR

SI56610000005252897
SI56610000009607227 – Rezervni sklad.