Obratovanje večstanovanjske stavbe

Obratovanje večstanovanjske stavbe, ki sodi v redno upravljanje, predstavlja sklepanje in izvrševanje poslov, ki zagotavljajo izvrševanje osnovnega namena stavbe; če gre za stanovanjsko stavbo, je to bivanje, če pa gre za poslovno, pa je to opravljanje dejavnosti. Gre za zagotavljanje dobav in storitev za skupne dele in za posamezne dele, če naprave in priključki v stavbi ne omogočajo individualnega odjema in obračuna dobav in storitev za posamezne dele, čiščenje skupnih prostorov, hišniška opravila, varstvo pred požarom in drugi ukrepi za zaščito in reševanje, deratizacija ipd.

Ključi delitve obratovalnih stroškov so različni in so odvisni od vrste stroška in glede na določene načine delitve. Dogovor o ključih delitve obratovalnih stroškov je v domeni večine etažnih lastnikov oziroma jih določa novi pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb.

Med obratovalne stroške štejemo:

 • Stroški za ogrevanje, porabljeno elektriko in vodo, odvoz smeti, kanališčino, ter čiščenje skupnih prostorov in pripadajočega zemljišča, s potrebnim materialom in orodjem.
 • Vsi stroški lokalnega ogrevanja, v kolikor niso zajeti v prejšnji točki (lastna kotlovnica), ki zajemajo stroške energenta, kurjača in čiščenja kurilnih naprav in druge materialne stroške.
 • Čiščenje zračnikov in dimnikov ter pregledovanje le– teh.
 • Strošek za plačilo hišnika in snažilke ter nabava čistil.
 • Redni (mesečni) kontrolni pregledi toplotne postaje in kotlovnice.
 • Redni (mesečni) kontrolni pregledi etažne centralne kurjave.
 • Redni (mesečni) kontrolni pregledi dvigal.
 • Čiščenje lončenih, oljnih in drugih peči ter štedilnikov.
 • Čiščenje snega in ledu po veljavnem odloku o zimski službi, (razen na strehi, strešnih vencih in napuščih, kar je strošek lastnika).
 • Zamenjava svetil, žarnic, stikal, tipk in varovalk v skupnih prostorih stavbe.
 • Popravila ključavnic, samozapiral, okovja oken in vrat in zamenjava razbitih stekel v osebnih in tovornih dvigalih, vhodnih vratih in oknih v skupnih prostorih stavbe, v kolikor je povzročitelj škode neznan.
 • Stroški sanitarnih pregledov, dezinfekcije in deratizacije.
 • Pleskanje oziroma ustrezna površinska zaščita vgrajene opreme, manjših mizarskih del in oljnih površin v kuhinji, sanitarijah in predsobah.
 • Popravilo poškodovanih lesenih izdelkov in vgrajenih omar ter po potrebi zamenjava tečajev, kljuk, ključavnic in ostalega okovja na teh izdelkih.
 • Popravilo in zamenjava lahkih senčil in žaluzij (platnenih, plastičnih, metalnih ipd.) na oknih in vratih stanovanja.
 • Redni pregledi, čiščenje in servisiranje električnih in plinskih naprav, bojlerjev, štedilnikov, kuhinjskih nap in drugih naprav.
 • Čiščenje, odmašitve in vzdrževanje iztočnih pip, baterij, umivalnikov, pomivalnih korit, kopalnih kadi, prh, pomivalnikov, talnih sifonov, straniščnih školjk, sedežnih WC desk in izplakovalnih kotličkov.
 • Čiščenje in odmašitve straniščnih školjk, pomivalnih korit, kadi in prh, pomivalnikov in pripadajočih sifonov. Čiščenje vertikalne in horizontalne kanalizacije z priključkom na javno kanalizacijo ali septično jamo.
 • Praznjenje septičnih jam, kjer ni javne kanalizacije in lovilcev peska ter odpadnih olj.
 • Vzdrževanje vseh priključkov na skupne instalacije stavbe, kot so dotoki in odtoki vode, električne, plinske, dimovodne, prezračevalne, ogrevalne, klimatske, radijske, televizijske, telefonske, računalniške, požarnovarnostne in druge instalacije (v kolikor ti stroški niso že zajeti v ceni storitve s strani dobavitelja).
 • Kemična priprava vode (menjava vodofosa).
 • Čiščenje dostopnih poti, parkirnih prostorov, zelenih površin (košnja), živih mej in dreves (obrezovanje 1– krat letno), ograj, peskovnikov, igral otroških igrišč ter drugih naprav, ki spadajo k posamezni stanovanjski stavbi oziroma skupini stavb.
 • Vsa popravila, ki so potrebna zaradi povzročenih poškodb s strani uporabnika.
 • Čiščenje jaškov za smeti.

Pomembno

 • Obratovanje večstanovanjske stavbe.

 • Ključi delitve obratovalnih stroškov.

NAŠE STRANKE

PRIJAVA iiPortal

HITRI KONTAKT

SZ Smreka d.o.o.
Tel: 02/4216200; Fax: 02/4216201

GSM: 051 682 790 (dežurna telefonska številka)


Uradne ure:
Po telefonu : ponedeljek-petek od 8.00 do 13.00
Na sedežu podjetja: torek, sreda, četrtek 8.00 do 13.00

Email: sz.smreka@siol.net; smreka.sz@siol.net

Pomoč

Prednosti novega portala:
- enostavnejša uporaba portala in bolj prijazna za uporabnike,
- drugačna podatkovna baza (drugi tip baze),
- mnogo hitrejše delovanje (po testiranjih delujejo vse opcije mnogo hitreje, prikaz večjih razdelilnikov tudi do 300 krat hitreje),
- modernejša oblika, bolj prilagojena tudi uporabi na tabličnih računalnikih.

TRR

SI56610000005252897
SI56610000009607227 – Rezervni sklad.